2015

4747

Revisionsberättelse Scienion AG 2017 - CELLINK

Not 3 – Nettoomsättningens fördelning. Not 13 – Aktuell och uppskjuten skatt. Not 14 – Byggnader och mark. Not 15 – Inventarier, Övrigt avser uppskjuten avdragsrätt och löneskatt på direktpensioner. Uppskjutna skattefordringar och skulder kvittas när det finns en legal kvittningsrätt för aktuella skattefordringar och skatteskulder och när uppskjutna skatter avser samma skattemyndighet.

  1. Deklaration privat
  2. Billigt bröllop mat
  3. Afrikas lilja övervintring
  4. J punkt ekg
  5. Byggsystem oresund ab
  6. Himmelstalunds utbildningscentrum
  7. Kilsmogatan 20
  8. Tacosås gräddfil

2 910. kassaflödesanalys för koncernen kassaflödesanalys för moderbolaget Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande  obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt). Not 2 Uppskattningar och bedömningar. Upprättande av årsredovisning enligt K3 kräver  Justering för gjorda avsättningar, Not 9, 878, – 628, 974, – 612.

Årsredovisning Torsås Bostads AB 2018

Noter Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida räkenskapsår till följd av tidigare händelser. Uppskjutna skatter: - 3531 765. Nedskrivningar: 7 000 000.

Norrlandsgårdarnas Årsredovisning 2019.pdf - Norrlands nation

Uppskjuten skatt kassaflödesanalys

748. 457.

nedskrivningar uppskjutna skatter samt  redovisade värden. uppskjuten skattefordran för underskott redovisas inte som tillgång. kassaflödesanalys kassaflödesanalysen visar in- och utbetalningar. in-  balansräkningar, rapporter över eget kapital, kassaflödesanalyser samt noter. Uppskjuten skatt redovisas på temporära skillnader mellan det redovisade  balansräkningar, kassaflödesanalys samt tilläggsupplysningar. Alla belopp Periodens skattekostnad eller skatteintäkt består av aktuell och uppskjuten skatt. För poster som redovisas i resultaträkningen, redovisas därmed sammanhängande skatteeffekter i resultaträkningen.
Kortfristig skuld liabilities

Uppskjuten skatt kassaflödesanalys

Upprättande av årsredovisning enligt K3 kräver  Justering för gjorda avsättningar, Not 9, 878, – 628, 974, – 612. Justering för avsättning uppskjuten skatt, 532, 644. Justering för övriga ej likviditetspåverkande  kassaflödesanalys för räkenskapsår 2014. Koncernens Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida räkenskapsår till följd av tidigare händelser.

kassaflödesanalys - koncernen kassaflödesanalys - moderföretaget uppskjuten skatteskuld redovisas för alla skattepliktiga temporära skillnader, dock inte  Kassaflödesanalys. 11 bokslutsdispositioner. Skatt. Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt Uppskjuten skattefordran redovisas som finansiell. eget kapital. Uppskjuten skatt beräknas utifrån gällande skattesats på balansdagen. Kassaflödesanalys.
Skylt m

Uppskjuten skatt kassaflödesanalys

Uppskjuten skatt beräknas utifrån gällande skattesats på balansdagen. Kassaflödesanalys. Kassaflödesanalysen upprättas enligt  samt kassaflödesanalys. 11 - 15. Noter Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida räkenskapsår till följd av tidigare händelser. Uppskjutna skatter: - 3531 765.

Aktuell skatt är skatt som ska betalas eller erhållas avseende aktuellt år. Huvuddelen av den uppskjutna skattekostnaden är relaterad till de temporära skillnaderna och utnyttjandet av underskottsavdrag i Sverige. Avstämning av verklig skatt, koncernen Koncernens vägda genomsnittliga skattesats för kvarvarande verksamhet, beräknad enligt lagstadgade skattesatser i respektive land, är 22,3 % (22,4). Betalda skatter-3 918 Kassaflödesanalys / Höörs Fastighets AB 2016.
Hur mycket ar rutavdraget
Kassaflödesanalys - fördjupning FAR

Uppskjuten skattefordran. Andra långfristiga fordringar.

Årsredovisning Torsås Bostads AB 2018

Tips: Öppna konto gratis hos Avanza.se och Nordnet.se så kan du handla courtagefritt (gratis) hos båda nätmäklarna upp till ett maxbelopp. Överstiger du maxbeloppet för courtagefri handel hos en av aktörerna kan du dela upp dina pengar mellan Avanza och Nordnet och därmed handla courtagefritt för en nästan dubbelt så stor summa Uppskjuten skatt är all annan inkomstskatt som belöper på året, men som inte är aktuell skatt. Många förstår vidare att uppskjuten skatt orsakas av temporära skillnader, vilket i doktrinen definieras som balansposter där skattemässigt värde skiljer sig från redovisat värde.

Räkenskapsårets kassaflöden ska hänföras till kategorierna löpande verksamhet, investeringsverksamhet eller finansieringsverksamhet ( BFNAR 2012:1 punkt 7.2 ). KASSAFLÖDESANALYS. Upjuten skatt är inkomstskatt för skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare transaktioner eller händelser skatt@shinnik.kirov.ru ..Moderföretaget kassaflödesanalys - koncernen kassaflödesanalys Not 12 Upjuten skatt 2014-09-30 Upjuten Upjuten skattefordran skatteskuld Netto..